video pokerتعدادبازدیدکنندگان


 

 

 

 کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

هدف از ایجاد این دوره،تربیت کارشناسانی است که با ابعاد نظری و فنی مسائل مربوط به رفاه اجتماعی در ابعاد مختلف آشنا شده و مهارت های لازم در زمینه برنامه ریزی های فرهنگی-اجتماعی را جهت تکمیل ابعاد اقتصادی توسعه پیدا کنند.هدف اختصاصی این رشته،پرورش کارشناسان یاست که بر مبنای علوم و فنون و یافته ها ی خود در زمینه های علوم اجتماعی،اقتصادی،حقوق،مدیریت،تعاون و رفاه اجتماعی و با تکیه بر آموخته های علمی و عملی در طی این دوره در زمینه ها ی برنامه ریزی های توسعه،رفاه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی بتوانند به عنوان برنامه ریز،ارزشیاب،مجری و یا مدیر فعالیت های اجرایی آموزشی و پژوهشی رفاه اجتماعی انجام وظیفه نمایند.

فارغ التحصیلان این دوره میتوانند در مسئولیت های برنامه ریزی،ارزشیابی،مدیریت در زمینه مسائل رفاه اجتماعی و موسسات رفاهی انجام وظیفه نمایند.

فارغ التحصیلان این دوره می توانند در مسئولیت ها یبرنامه ریزی،ارزشیابی،مدیریت در زمینه مسائل رفاه اجتماعی و موسسات رفاهی انجام وظیفه کنند و قادر باشند با انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی در تهیه طرح ها یجامع با توجه به مقوله رفاه،مشارکت داشته باشند.

برنامه آموزشی این دوره 32 واحد به این شرح است:

دروس الزامی  20واحد

دروس اختیاری  8واحد

پایان نامه       4واحد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 

تعداد واحد

دروس الزامی

2

روش های تحقیق در توسعه و رفاه اجتماعی

2

ساختارهای اجتماعی و رفاه

3

نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی

2

سمینار سازمان ها و مسائل رفاه اجتماعی در ایران

2

شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی

2

نابرابری ها و قشربندی اجتماعی

3

نظریه ها یمشارکت و سازمان های مشارکتی

2

روش ها و تکنیک های برنامه ریزی رفاه اجتماعی

2

کارکرد سیستم های کمک رسانی سنتی و جدید(مقایسه تاریخی و تطبیقی)

20

جمع

 

تعداد واحد

دروس اختیاری

2

برنامه ریزی احتماعی

2

جمعیت و رفاه اجتماعی

2

برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

2

برنامه ریزی کنترل پروژه

2

اصول و تجربیات برنامه ریزی مشارکتی در کشورهای در حال توسعه

2

تامین گروه های اجتماعی(زنان،کودکان،سالخوردگان،معلولین)

2

سیاست ها و سازمان های بخش عمومی

2

جامعه شناسی توسعه

2

خدمات اجتماعی

2

اقتصاد رفاه

2

حقوق رفاه اجتماعی

22

جمع

از بین 22 واحد دروس اختیاری مذکور،دانشجویان باید 8واحد اخذ نمایند.